Nieruchomo�ci Szyd�owski - Suwalszczyzna i Mazury
Nieruchomości Szydłowski
Strona główna
Informacje o firmie
Kontakt
 
oferta
Mieszkania
Domy
Działki / grunty
Gospodarstwa rolne
Rekreacyjne
Obiekty użytkowe
Do wynajęcia
 

Drodzy Państwo !

BIURO NIERUCHOMOŚCI SZYDŁOWSKI świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w ramach Kancelarii Prawnej, której właścicielem jest mgr Andrzej Szyd�owski. Zesp�, kt�ry bezpo�rednio zajmuje si� przedmiotow� dzia�alno�ci�, tworz� osoby posiadaj�ce licencje zawodowe po�rednik�w w obrocie nieruchomo�ciami, a w�a�ciciel poza wspomnian� licencj� (nr 5632), posiada tak�e uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Dzia�alno�� prowadzimy w dw�ch bardzo pi�knych cz�ciach Polski tj. na Mazurach oraz na Suwalszczy�nie. Biura nasze s� zlokalizowane w g��wnych miastach tych region�w, czyli w Gi�ycku przy ul. Warszawaskiej 6 (budynek przy Pasa�u Centrum) i w Suwa�kach przy ul. Ko�ciuszki 71 (budynek Urz�du Gminy).

Decyduj�c si� na wyb�r naszej firmy - do obs�ugi sprzeda�y lub zakupu nieruchomo�ci mo�ecie Pa�stwo by� pewni, �e z racji posiadanych kwalifikacji jeste�my w stanie fachowo przeprowadzi� oczekiwan� transakcj�. Zarazem nie musicie ju� odr�bnie udawa� si� do prawnika, a�eby sprawdzi� stan prawny nieruchomo�ci lub te� zasi�ga� oddzielnej porady u doradcy podatkowego na temat podatk�w zwi�zanych z transakcj�, gdy� wszystkich tych informacji mo�e udzieli� nasza firma.

W ramach po�rednictwa, gromadzimy i udzielamy informacji potrzebnych do zawarcia przez inne osoby um�w zbycia lub nabycia nieruchomo�ci, w tym w zakresie warunk�w ekonomiczno-rynkowych oraz podejmujemy czynno�ci zmierzaj�ce do wyszukania kontrahent�w i kojarzymy strony umowy. Tak�e aran�ujemy ogl�dziny nieruchomo�ci oraz na �yczenie klienta, uczestniczymy w negocjacjach, a ponadto gromadzimy i przygotowujemy dokumenty niezb�dne do przeprowadzenia transakcji oraz pomagamy przy jej finalizacji poprzez czynno�ci organizacyjne. Nadto doradzamy w zakresie sytuacji i tendencji na lokalnym rynku, cen transakcyjnych oraz innych element�w maj�cych znaczenie przy inwestowaniu na rynku nieruchomo�ci.

Sprawujemy piecz� nad klientem, a� do czasu zawarcia umowy w�a�ciwej i wsp�pracujemy z notariuszami, rzeczoznawcami maj�tkowymi i geodetami w celu jak najskuteczniejszego doprowadzenia do sfinalizowania nadzorowanej transakcji.

ZAPRASZAMY DO WSPӣPRACY